Witamy na stronie sklepu Pigeon - Artykuły dla zwierząt
/ 0 szt. 0.00 zł

Regulamin

I. DEFINICJE

SKLEP

Sklep internetowy „PIGEONSKLEP” (zwany dalej „SKLEPEM”) działa pod adresem

internetowym: http://pigeonsklep.pl/sklep/

Właścicielem sklepu jest firma:

 

Firma Pigeon Piotr Turkiewicz
Kostrza 85
34-620 Jodłownik

 

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Limanowa

NIP. 7371957747

REGON  362190046

 

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Klient (kupujący, użytkownik) –  osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy SKLEPEM a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia (oraz w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi)

Login – (adres email), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu;

Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. KLIENT jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym KLIENT udostępnił Konto.

 2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również KLIENTÓW, którzy nie dokonali Rejestracji, a dokonali Zamówienia przez telefon, lub drogą mailową, regulamin w tym przypadku zostanie wysłany drogą elektroniczną.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestrację na Portalu i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 4. KLIENT może korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.

 5. KLIENT jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

 6. KLIENT jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić SKLEP o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

 7. KLIENT, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie niezwłocznym, a najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania. KLIENT zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

 8. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do firmy. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia, a o jej rozstrzygnięciu KLIENT zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: PIGEONSKLEP ul. Pilsudskiego 39 Limanowa 34-600 , bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@pigeonsklep.pl z tytułem wiadomości Reklamacja

III. PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU

 1. SKLEP umożliwia KLIENTOM poprzez Portal, składanie Zamówień. SKLEP ma prawo do odmowy Rejestracji KLIENTA lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta KLIENTA, w szczególności gdy KLIENT:
  podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych KLIENTÓW, dopuści się zachowań , które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

 2. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta KLIENT, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu.

 3. SKLEP zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu, o sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje KLIENTÓW informacją na stronie SKLEPU.

 4. SKLEP zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od KLIENTA zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 5. SKLEP zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez KLIENTA oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji KLIENTOM.

 6. SKLEP ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywności Portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.

IV. OFERTA I ZAMÓWIENIE TOWARU

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU oraz dotyczące towarów, w tym w szczególności broszury, katalogi, foldery, inne materiały reklamowe lub informacyjne, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 2. SKLEP prowadzi sprzedaż towarów (artykuły dla zwierzat) za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.pigeonsklep.pl , email biuro@pigeonsklep.pl lub telefonicznie 537969476
  Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy bez wcześniejszego zamówienia przedmiotów nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia przez stronę SKLEPU należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia. W przypadku błędnego wypełnienia ww. formularza, zamówienie nie będzie rozpatrywane. Zamówienia, które nie zostaną przyjęte przez stronę SKLEP.

 3. Pracownik SKLEPU może ponadto kontaktować się z KUPUJĄCYM w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10:00, w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele oraz święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracy.

 5. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze SKLEPEM pod adresem biuro@pigeonsklep.pl KUPUJĄCY nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania

 7. Do każdego zamówienia SKLEP wystawia dowód sprzedaży

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane na stronach SKLEPU podane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez KLIENTA. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 2. KLIENT może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
  a) przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy SKLEPU podany podczas składania zamówienia oraz w emailu potwierdzającym złożenie zamówienia, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numeru zamówienia (dane te są niezbędne, ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub jego nie zrealizowanie).
  b) za pobraniem: należność pobiera listonosz (szczegółowy regulamin świadczenia tej usługi znajduje się na stronach internetowych Poczty Polskiej)

 3. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. KUPUJĄCY za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od SKLEPU informację o rozwiązaniu umowy.

VI. WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailowa lub telefonicznie, w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną, na terenie Polski, za pomocą Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w zakładce „Dostawa”.

 2. W przypadku chęci zakupu produktu i wysyłki poza terytorium Polski prosimy o kontakt email: biuro@pigeonsklep.pl celem ustalenia terminu realizacji, czasu dostawy, kosztów wysyłki uzależnionych od wagi, wielkości paczki oraz docelowego miejsca dostarczenia.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 48h (2 dni robocze) od momentu zaksięgowania przelewu lub złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) i jego potwierdzenia plus czas dostawy (zazwyczaj 24h).

 4. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej , firmy kurierskiej średnio trwa od 2 do 5 dni roboczych.

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia całościowo lub częściowo z różnych przyczyn lub powstania opóźnienia SKLEP niezwłocznie Skontaktuje się z KLIENTEM.

VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.) KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny po złożeniu pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

 2. Zwrotowi podlega tylko towar w stanie niezmienionym. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy.

 3. Zwroty należy kierować wyłącznie na adres PIGEONSKLEP u.l Piłsudskiego 39, 34-600 Limanowa. Zamawiający otrzyma zwrot wartości zakupionego towaru na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 4. SKLEP nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.

III Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie SKLEPU są nowe. W przypadku, gdy stroną umowy nie jest konsument odpowiedzialność SKLEPU z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 2. Jeżeli KLIENT stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze SKLEPEM w celu ustalenia dalszego postępowania.

 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KLIENT (takie jak np. kolor,waga,pojemność, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.

 4. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania towaru, lub powstałe z winy użytkującego zakupiony towar,. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty Polskiej. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

 5. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej SKLEPU.

 6. Niezbędnymi dokumentami do przyjęcia reklamacji są: dowód zakupu oraz protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie). Towary reklamowane należy przesyłać na adres SKLEPU.

 7. O rozpatrzeniu reklamacji KLIENT zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

 8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe SKLEP poinformuje o tym Klienta oferując mu do wyboru: a) inne dostępne u siebie towary albo b) zwrot równowartości ceny towaru wraz z przesyłką przelewem bankowym w terminie 14 dni. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

IV Ochrona danych osobowych

 1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby KLIENCI objęci byli skuteczną ochroną prywatności danych.

 2. Zarejestrowanie się lub zalogowanie przez KLIENTA na stronie pigeonsklep.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (ustawa z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.), a Klient ma prawo stałego wglądu i zmian w ich treści.

VI Polityka prywatności

 1. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Kopiowanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie zdjęć, tekstu oraz jakichkolwiek innych treści zawartych na stronach sklepu bez zgody ich właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

VII Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: http://www.pigeonsklep.pl

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  ●   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  ●   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  ●   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu, a językiem zawarcia umowy jest język polski.

 3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

Jedyny taki Newsletter
Otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowosciach wprost do Twojej skrzynki mailowej